Opbouwwerk

Het opbouwwerk richt zich vooral op nieuwe spontane ideeën vanuit bewoners in de aandachtwijken om te komen tot een grotere sociale samenhang in de straat of buurt. Kennen en gekend worden zijn belangrijke pijlers om de zorg voor elkaar te vergroten en geeft mensen net dat duwtje in de rug om te komen tot een actieve inzet. Waar mogelijk kunnen nieuwe initiatieven worden aangehaakt binnen bestaande structuren. Maar er bestaat ook de mogelijkheid om nieuwe initiatieven juist out of the box verder te ontwikkelen.

Opbouwwerkers helpen bij deze zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van burgers. Uitgangspunt hierbij is dat bewoners zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen kracht, de eigen talenten en de eigen mogelijkheden en dat er een zo breed mogelijk draagvlak is in de buurt, de wijk of het dorp voor de wensen en ideeën van bewoners.

Het opbouwwerk stimuleert hierbij, overlegt en stemt zo nodig af met verschillende partijen zoals met bewonersorganisaties, buurtagenten, de woonconsulenten, de gebiedsregisseurs en de wijkbeheerders. Ook hebben zij natuurlijk korte lijntjes met de collega's van het jongeren-, ouderen- en vrijwilligerswerk, de afdeling integratie, mantelzorg en maatschappelijke dienstverlening.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties