Leerplicht

Wat is leerplicht?

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. In de leerplichtwet staat dat uw kind volledig leerplichtig is vanaf de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar is, tot het einde van het schooljaar waarin hij/zij 16 jaar is geworden. Na de volledige leerplicht is uw kind nog kwalificatieplichtig en moet het alsnog een startkwalificatie behalen wanneer hij/zij nog geen 18 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft behaald. Je hebt een startkwalificatie (volgens het ministerie) als je een mbo-diploma ( vanaf niveau 2) of een havo/vwo-diploma hebt gehaald. Simpel gezegd; het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een leuke baan te krijgen voor langere tijd. 

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Dit kan alleen in uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld omdat een kind door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school kan gaan.

Totdat uw kind achttien jaar is, bent u als ouder en/of verzorger volledig verantwoordelijk voor de schoolgang en het schoolverzuim van uw kind. Als uw kind twaalf jaar of ouder is, is uw kind medeverantwoordelijk voor het schoolverzuim.

Mijn kind heeft problemen op school, wat kan ik daaraan doen?

Wilt uw kind niet naar school omdat hij/zij gepest wordt of andere problemen heeft? Praat er dan eens over met de school van uw kind. Samen met de school zoekt u naar een oplossing om te zorgen dat uw kind weer naar school gaat.

Is uw kind niet ingeschreven bij een school? Blijft uw kind weg van school? Of zijn er andere problemen waar u met de school niet uitkomt? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. Hij/zij kan u advies geven en indien nodig bemiddelen tussen u en de school. De leerplichtambtenaar heeft ook veel contact met andere organisaties die u mogelijk kunnen helpen om de problemen op te lossen.

Wat als mijn kind niet naar school gaat?

Als uw kind regelmatig te laat komt of zonder toestemming niet op school komt heet dat “ongeoorloofd verzuim”. De school is wettelijk verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar. De school probeert eerst samen met u en uw kind een oplossing te vinden. Daarom neemt de school contact met u op om te praten over de situatie en samen afspraken te maken over het verzuim. Als uw kind daarna nog niet naar school gaat, dan meldt de school het verzuim aan de leerplichtambtenaar.

Verzuim kan een signaal zijn dat er iets aan de hand is met uw kind. De leerplichtambtenaar onderzoekt daarom altijd waarom uw kind niet naar school gaat. Daarvoor gaat u, en eventueel uw kind, in gesprek met de leerplichtambtenaar om te achterhalen waarom uw kind niet naar school gaat. Naar aanleiding van het gesprek kan de leerplichtambtenaar actie ondernemen, bijvoorbeeld:

  • Afspraken maken met u en uw kind over het schoolverzuim
  • Doorverwijzen naar passende hulpverlening
  • Doorverwijzen naar Bureau HALT
  • Aan u en/of uw kind een officiële waarschuwing geven
  • Een proces-verbaal opmaken

U mag alleen met uw kind op vakantie tijdens de vastgestelde schoolvakanties.
Vraag de school wanneer die precies zijn. Uw kind mag nooit zomaar wegblijven van school als er geen schoolvakantie is.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente of kijk op de website van VSVGroningen. http://www.vsvgroningen.nl/

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties